เงือนไขการสมัครสินเชื่อรถยนต์มือสอง

 การขอสินเชื่อรถยนต์มือสอง

       การขอสินเชื่อรถยนต์มือสอง แน่นอนว่าใครๆ ก็อยากมีรถยนต์ไว้ใช้สักคัน ไม่ว่าจะเป็นรถใหม่ป้ายแดงหรือรถยนต์มือสองก็ตาม หากไม่มีเงินก้อนที่จะซื้อได้ ก็ต้องใช้วิธีการขอสินเชื่อจากแหล่งเงินต่างๆ ได้แก่ ธนาคารหรือบริษัททางการเงินต่างๆ หรือไฟแนนซ์ สำหรับสินเชื่อเช่าซื้อสินเชื่อรถยนต์มือสองนั้นก็เป็นบริการทางการเงินสำหรับคนที่มีความต้องการจะซื้อสินเชื่อรถยนต์มือสองด้วยวิธีการผ่อนชำระด้วยเงื่อนไขที่เหมาะสมกับภาระของแต่ละคน

เงือนไขการสมัครสินเชื่อรถนยต์มือสอง

     ก่อนที่จะตัดสินใจขอสินเชื่อรถยนต์มือสองเพื่อซื้อรถ อยากให้ลองพิจารณาปัจจัยบางอย่างประกอบการตัดสินใจก่อนที่จะขอสินเชื่อจากแหล่งเงินทุกต่างๆ หรือไฟแนนซ์นั้นๆ เพื่อดูความน่าจะเป็นว่าจะสามารถขอสินเชื่อรถยนต์มือสองได้หรือไม่ ดังนี้

 • มีรายได้ที่จะผ่อนชำระไหวหรือไม่ ซึ่งการที่จะทำเรื่องยื่นกู้ขอสินเชื่อให้ผ่านการอนุมัตินั้น จะต้องดูที่รายได้ของผู้กู้ก่อนว่ามีเพียงพอในการจ่ายค่างวดรถในแต่ละงวดได้หรือไม่ โดยรายได้ของผู้กู้จะต้องมีประมาณ 5 – 2 เท่าของค่างวดรถ
 • ระยะเวลาในการทำงานอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป บริษัทที่ทำงานมีความน่าเชื่อถือและมีการออกสลิปเงินเดือนรวมทั้งประกันสังคมให้หรือไม่
 • มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักเป็นแหล่งที่ชัดเจนแน่นอนหรือไม่
 • มีสภาพคล่องทางการเงินเพียงใด รวมทั้งเครดิตบูโรของผู้กู้ด้วย
 • เงินดาวน์รถมีจำนวนเท่าใด เพราะหากวางเงินดาวน์ไว้จำนวนมากก็จะผ่อนชำระต่องวดน้อยลง เพื่อไม่ให้กระทบต่อค่าใช้จ่ายอื่นๆ และโอกาสการอนุมัติสินเชื่อก็จะมีมากขึ้นด้วย
 • เอกสารที่ใช้สำหรับการขอสินเชื่อรถยนต์มือสองมีครบถ้วนหรือไม่ เพราะถ้าอยากกู้ซื้อรถยนต์จากแหล่งเงินทุนต่างๆ ให้ผ่านต้องวางแผนให้ดี เตรียมหลักฐานให้พร้อม

สำหรับเอกสารที่ต้องเตรียม มีดังนี้

 • ในกรณีที่เป็นบุคคลธรรมดา
 1. บัตรประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนาจำนวน 2 ฉบับ
 2. ทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมสำเนาจำนวน 2 ฉบับ
 3. สลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองรายได้ฉบับล่าสุด หรือย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน
 4. สำเนาบัญชีธนาคาร ย้อนหลัง 6 เดือน
 5. แผนที่ที่ตั้งที่อยู่อาศัยและที่ทำงาน     ในกรณีที่มีผู้ค้ำประกัน ต้องเตรียมเอกสารเหมือนกับผู้ขอสินเชื่อรถยนต์มือ     สอง ทุกประการ เพียงแต่ใช้     สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านอย่างละ 2 ชุด พร้อมหลักฐานการเงิน 1 ชุด ถ้าคนค้ำเป็นสามีหรือภรรยาต้องมีทะเบียนสมรสแนบมาด้วย
 • ในกรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ หรือนิติบุคคล

     หนังสือรับรองบริษัท (ฉบับปัจจุบัน)จำนวน 2 ชุดและหนังสือบริคณห์สนธิ 1 ชุด (กรณีนิติบุคคล)

 1. สำเนาใบภพ.20
 2. สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของกรรมการทุกรายที่มีอำนาจลงนามของบริษัท
 3. สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 25% ขึ้นไป ของบริษัท
 4. สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของผู้ค้ำประกัน
 5. เอกสารแสดงงบการเงินหรือสำเนาบัญชีธนาคาร ย้อนหลัง 6 เดือน
 6. รายงานการประชุม “แจ้งความประสงค์ในการขอสินเชื่อ” (ต้นฉบับลงนาม โดยกรรมการบริษัท/หุ้นส่วนของห้างหุ้นส่วนฯ)
 7. บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ. 5) ยกเว้น บริษัทจำกัด (มหาชน) ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

     นอกจากนี้เอกสารที่ต้องมีคือ เล่มทะเบียนรถยนต์ แบบคำขอโอนและรับโอน พร้อมหนังสือมอบอำนาจกรมธรรม์ฉบับจริงด้วย (กรณีมีประกันภัยอยู่แล้ว)

คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อรถมือสอง     

 1.      สำหรับคุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อรถยนต์มือสอง ต้องเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย อายุ 20 – 70 ปี หรือนิติบุคคลที่จัดตั้งในประเทศไทย มีถิ่นพำนักในประเทศไทย และถ้าเป็นชาวต่างชาติต้องยื่นสำเนาเอกสารหนังสือเดินทาง และเอกสารอนุญาตการทำงานที่มีอายุมากกว่า 3 เดือน และมีอายุคงเหลือมากกว่า 6 เดือนด้วยสำหรับวิธีการสมัครในขั้นตอนการขอสินเชื่อรถยนต์มือสองเมื่อผู้สมัครขอสินเชื่อได้เลือกรถที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณจากผู้ขายหรือตัวแทนจำหน่ายแล้ว ก็จัดเตรียมเอกสารประกอบการพิจารณาสินเชื่อ ส่งให้เจ้าหน้าที่ของแหล่งเงินทุนหรือไฟแนนซ์นั้นพร้อมแจ้งเงื่อนไขที่ต้องการ แล้วรอทราบผลการอนุมัติตามระยะเวลาที่ทางแหล่งเงินทุนหรือไฟแนนซ์นั้นแจ้งไว้ หากผ่านการอนุมัติสินเชื่อรถยนต์มือสองแล้ว ก็จะดำเนินการโอนทะเบียนต่อไป ซึ่งเงื่อนไขการผ่อนชำระค่างวดสินเชื่อรถยนต์มือสองนั้นก็จะเป็นไปตามที่ทางแหล่งเงินทุนหรือไฟแนนซ์นั้นๆ ซึ่งแต่ละแหล่งก็จะมีความแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับนโยบายของแหล่งเงินทุนหรือไฟแนนซ์ที่ได้ทำการขอสมัครสินเชื่อไป โดยบางแห่งก็จะมีข้อเสนอพิเศษหรือโปรโมชั่นพิเศษให้กับผู้ขอสินเชื่อไว้ด้วย เพื่อจูงใจให้ทำการสมัครขอสินเชื่อ อาจจะเป็นอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่า หรือระยะเวลาการผ่อนชำระที่ยาวนานกว่า หรือโปรโมชั่นราคาพิเศษในการทำประกันภัยรถยนต์ หรือข้อเสนออื่นๆ ทางด้านการบริการต่างๆ 
 2.      
 3.       จากที่อธิบายในข้างต้นนี้จะเห็นได้ว่า การขอสมัครสินเชื่อรถยนต์มือสองนั้นไม่ใช่เรื่องยุ่งยาก หากผู้สมัครขอสินเชื่อได้ทำการเลือกซื้อสินเชื่อรถยนต์มือสองที่ถูกใจไว้แล้ว มีความพร้อมในการผ่อนชำระค่างวดรถ และเอกสารหลักฐานต่างๆ มีพร้อมอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ รวมทั้งมีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่งอย่างชัดเจน และมีฐานะทางการเงินที่จะทำให้แหล่งเงินทุนหรือไฟแนนซ์ต่างๆ มั่นใจได้ว่า เมื่ออนุมัติสินเชื่อให้แล้วจะสามารถผ่อนชำระค่างวดได้ตามกำหนดระยะเวลา และหากมีปัญหาใดๆ เกิดขึ้นสามารถติดต่อได้โดยสะดวก เพราะคงไม่มีสถาบันการเงินหรือไฟแนนซ์ใดๆ มีความประสงค์ที่จะต้องตามทวงหนี้หรือต้องการให้เกิดปัญหาใดๆ ขึ้นมา เมื่อได้อนุมัติสินเชื่อให้เรียบร้อยแล้ว หรือมีปัญหาระหว่างการผ่อนชำระค่างวดก็ตาม ดังนั้นการขอสมัคสินเชื่อรถยนต์มือสองให้ผ่านการอนุมัตินั้นจึงเป็นเรื่องที่ง่ายมาก หากทุกอย่างถูกต้องและครบถ้วน